Ventilation

Frånluftsventilation

Fläktstyrd frånluft, som brukar kallas F-system, är precis som namnet säger. Luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar, från köket, toaletter/badrum samt från tvättstugan. En vanlig skillnad jämfört med självdragsventilation är att man här oftast tar in den friska luften genom ventilation eller vädringsfönster, inte genom dörrspringor och andra läckor. Fläktstyrd frånluft är populärt eftersom den är billig och enkel att installera. Dock har F-system tidigare haft samma nackdel som självdrag när det gäller luften som kommer in (uteluften/friskluften), den renades inte tillräckligt och den är kall vintertid. Numera kan tilluftsdon i ytterväggar förses med filter som avskiljer de grövsta föroreningarna. Genom att noggrant dimensionera och placera donen kan drag och kallras motverkas. F-system med fläktstyrd frånluft för villor. Frånluftsfläkt placeras i kök och på tak. Fläktarna kan styras från spiskåpa.

Från- och tilluftsventilation (FTX)

Den mest kompletta formen av ventilationssystem är de så kallade balanserade systemen, FT-systemen. Fläktar styr både till- och frånluften vilket innebär att man har full kontroll över mängden friskluft. I någorlunda täta hus kan man därför säga att praktiskt taget all tilluft kommer via tilluftsdonen eftersom systemen inte bygger på undertryck. Det innebär också att det är lätt att rena luften, genom filter vid luftintaget. Idag är systemen både effektiva och tysta och det finns gott om forskning som visar att om man vill ha en installation med både låg energianvändning och gott inneklimat behöver man ett FT-system. Låg energianvändning förutsätter värmeåtervinning och energieffektiva produkter som fläktar, filter och värmeväxlare. Ett bra FT-system är både stabilt och flexibelt. Stabiliteten innebär att systemet ska fungera som avsett, nästan oberoende vad som görs i huset. Att det är flexibelt betyder att man kan styra ventilationen efter vilket behov man har, är det många i huset behöver man mer ventilation än när huset står tomt. Sådan behovsstyrning av ventilation blir allt vanligare. Det, och värmeåtervinning, minskar behovet av energi och gör därmed driftskostnaderna för huset lägre. Ett FT-system med värmeåtervinning har beteckningen FTX-system, där X:et står för värmeväxling. Istället för att skicka den använda, och varma, luften rakt ut låter man den passera ett värmeåtervinningsaggregat där frånluften värmer upp den kalla uteluften som tas in.

Kanalrengöring av ventilationssystem

Det flödar hela tiden mycket luft genom ventilationskanalerna och efter några år blir kanalerna i ventilationssystem nedsmutsade. Det försämrar effektiviteten och leder till ökad energiförbrukning. Fläkten arbetar då onödigt hårt. Det finns även en säkerhetsaspekt, då brand kan spridas i smutsiga ventilationskanaler. Fuktskador i form av mögelangrepp förekommer ofta där ventilationen fungerar bristfälligt.

Misskötta ventilationsanläggningar kan bidra till hälsoproblem. Kvaliten på inomhusluften som vi andas har stor inverkan på vår hälsa. Därför är det av yttersta vikt att skötsel och underhåll av ventilationssystem görs korrekt.

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda huruvida ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en av funktionskontrollanten utsatt tid. Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdömma ett vite.

Läs mer om Obligatorisk Ventilationskontroll på boverket.se

Självdragsventilation

Principen för självdrag är enkel, den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, den nya luften kommer in via otätheter i huset. Det behövs inga fläktar eller andra mekaniska anordningar för att det ska fungera, vilket onekligen låter som om det här vore den idealiska ventilationen för alla typer av bostäder. Men en så enkel sak som isoleringsfilter i fönstren kan förstöra ett helt självdragsystem och göra ventilationen otillräcklig. Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är liten eller ingen alls, blir det därför ingen ventilation.

Ventilationsinjustering

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet. Ibland kan luftflöden även behöva justeras efter egna förändringar av ursprungligt inställda luftflöden på ventilationsdonen. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.