Värme

Bergvärme

Bergvärme är ren solenergi. Ny solenergi lagras varje år i marken under sommarhalvåret. Först på ytan sedan allt längre ner. Till vinterns uppvärmning har det lagrats tillräckligt med gratis energi för att värma ditt hus även en rekordkall vinter. En sak till. Även den uslaste sommar räcker för att lägra tillräckligt med värmeenergi under din tomt. Gratis energi i evigheter utan att du behöver göra något och dessutom bra för miljön. När det finns berg på rimligt djup under din tomt rekommenderar vi därför bergvärme. En energibrunn är mellan 50 och 350 meter djup. Vis större fastigheter borras man flera samverkande borrhål. Djup och antal borrhål bestäms av fastighetens energiförbrukning. En slang sänks ned i borrhålet. I slangen cirkulerar vatten blandat med frostskyddsmedel som värms upp några grader av det omgivande berget. I värmepumpen höjs temperaturen från berget till varmt vatten för dina radiatorer och till duschvatten. Bergvärme ger minimal påverkan på din tomt. Borrningen tar som regel endast någon dag.

Borrhålslager

Större fastigheter eller industrier som behöver värme och ibland även kyla använder motsvarande teknik som villor, men i större skala. I ett borrhålslager kopplas fler tätt liggande borrhål ihop så att en bergvolym innesluts av borrhål. Borrhålen är försedda med kollektorslangar på ett liknande sätt som bergvärmen. Under vintertid när värmebehov föreligger, kyls bergmassan ner några grader när sedan kylsäsongen börjar till våren hämtas den nu lagrade kylan hem igen som ”frikyla” varvid berget gradvis återuppvärms och blir en förstärkt värmekälla nästkommande vinter. På så sätt återanvänds energin flera gånger. I takt med extremt höjda fjärrvärme-, el- och oljepriser är geoenergi starkt växande i antal. Beroende på hur många kvadratmeter som ska värmas och kylas projekteras antalet borrhål. Det kan vara 20-100 stycken och idag finns anläggningar med över 150 hål. Eftersom borrhålen ligger så tätt på en liten yta, går de ofta att anlägga på ytor som blir parkeringsplatser eller garage efteråt. Energibesparingen är 75-85 procent och en värmefaktor på 4-6. Det innebär att återbetalningstiden ofta blir 4-6 år och eftersom det är underhållsfritt och långlivat blir investeringen mycket lönsam.

Frånluftvärmepump

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus. Och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. Du återanvänder alltså gammal förbrukad luft. Lite förenklat går det till så här: En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus. Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena. Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade. Den cirkulerande luften tas in i husets kanalsystem. Den uppvärmda rumsluften leds till värmepumpen där energin i luften återvinns och på så sätt kan värmepumpen försörja hela huset med varmvatten och värme till radiatorsystemet.

Grundvattenvärme

Borrning för stolpfundament, sponter, stagförankringar och pålar. Utförs snabbt och smidigt med modern teknik. Oftast billigare, snabbare och smidare än med alternativen.

Jordvärme

Jordvärme är ren solenergi. Ny solvärme lagras varje år i marken under sommarhalvåret. Först på ytan sedan allt längre ner. Till vintern har det lagrats tillräckligt med gratis energi för att värma ditt hus även en rekordkall vinter. En sak till. Även den uslaste sommar räcker för att lägra tillräckligt med värmeenergi under din tomt. Gratis energi i evigheter utan att du behöver göra något och dessutom bra för miljön. Här utnyttjas den lagrade solvärmen som finns på ca en meters djup. En slang grävs ned och i slangen cirkulerar vatten blandat med frostskyddsmedel som värms upp några grader av den omgivande jorden. I värmepumpen höjs temperaturen från jorden till varmt vatten för dina radiatorer och till varmvattenberedaren. Normalt behövs en tomt på 250 – 400 kvadratmeter för slangen. Jordvärme finns hos tiotusen nöjda villaägare i hela Sverige. Jordvärme påverkar inte växtligheten.

Luft-luft värmepump

Värmepumpen tar gratis energi ur luften utanför ditt hus och omvandlar den till skön, billig och miljövänlig värme i huset. Den kan enkelt installeras i alla typer av hus och ger stor besparing oavsett vilket värmesystem du har tidigare. Den har kraftigt ökad prestanda som ger ökad besparing. För varje krona du satsar på att driva värmepumpen får du tre kronor tillbaka som värmeenergi. Du får värme även om utomhus temperaturen sjunker under 10-15 minusgrader. En installation görs på mindre än en dag.

Luft/vatten värmepump

Även kall utomhusluft innehåller värme. Även vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Luftvärme är ren solenergi. Även kall utomhusluft innehåller värme. Även vid temperaturer ner mot – 20 grader C, kan energin utnyttjas för värme. Du behöver varken borra eller gräva. Bara installera värmepumpens ute- och innedel och börja spara pengar direkt. Värmepumpen kopplas till ditt nuvarande värmesystem och ge både värme och varmvatten. En del placeras utanför ditt hus och en del placeras i pannrummet. En tystgående fläkt tar in uteluften. Den värme som alltid finns i luften, även vid minusgrader, omvandlas av en kompressor, värmeväxlare och kondensor till varmt vatten som värmer ditt hus och ditt tappvarmvatten.

Sjövärme

Om du bor intill en sjö eller ett vattendrag är sjövärme ett bra alternativ. Sjövärme är ren solenergi. Ny solvärme lagras varje år i sjön under sommarhalvåret. Först på ytan sedan allt längre ner. Till vintern har det lagrats tillräckligt med gratis energi för att värma ditt hus även en rekordkall vinter. En sak till. Även den uslaste sommar räcker för att lägra tillräckligt med värmeenergi under din tomt. Gratis energi i evigheter utan att du behöver göra något och dessutom bra för miljön. Kollektorslangen läggs på botten med tyngder och i slangen cirkulerar vatten blandat med frostskyddsmedel som värms upp några grader av det omgivande vattnet. I värmepumpen höjs temperaturen från vattnet till varmt vatten för dina radiatorer och till varmvattenberedaren. Det enda ingrepp som behöver göras på din tomt är grävningen från vattnet till huset.

Solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Solceller har sedan 1950-talet använts för att försörja satelliter i rymden med el. Enklare solceller har även sedan länge använts i en rad vardagsprodukter, så som solcellsdrivna miniräknare, och har också funnit en marknad i anläggningar som är kostsamma att ansluta till elnätet såsom fyrar. Eller ett mer vardagligt exempel är små lampor för trädgårdsbelysning. Dagens solceller har mycket bättre verkningsgrad och teknikutvecklingen går snabbt framåt och priserna nedåt. Många kommer att skaffa solceller de närmaste åren.

Solvärme/solfångare

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Det varma vattnet kan användas för både tappvarmvatten och värme. På grund av våra långa dagar under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Under månaderna april-september ger solen hela 900-1000 kWh/m2. En bra solfångare är inte beroende av fullt solsken hela dygnet utan klarar även att göra varmvatten en mulen dag. Solfångare placeras helst på ett skuggfritt tak i söderläge. Tak åt öster och väster kan också vara lämpliga, men då behöver man öka solfångarytan för att säkerställa varmvattenängden som kan produceras.